Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

a. Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden;

b. Cliënt:

de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling en/ of daarmee direct verband houdende diensten of producten afneemt van PediTotaal

c. PediTotaal / wij :

het bedrijf: PediTotaal, vertegenwoordigd door Gea Julsing, aangesloten bij ProVoet, lidnummer 315785, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 68444303

d. Behandelplan:

schriftelijk of mondeling opgesteld behandeladvies dat in overleg met de cliënt wordt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld;

e. Branchecode

gids met voor de onderneming geldende specifieke richtlijnen en eisen op het gebied van bedrijfsvoering in het algemeen, en van arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu in het bijzonder;

f. ProVoet:

Brancheorganisatie voor de pedicure
Kerkewijk 69
3901 EC VEENENDAAL
Tel.: 0318-551369
Fax: 0318-551331
E-mail: info@provoet.nl

g. Overmacht

één of meerdere omstandigheden welke een persoon niet kunnen worden toegerekend en welke tot gevolg hebben dat nakoming van de overeenkomst, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, redelijkerwijs niet te verwachten valt.

 

1. Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland, op alle overeenkomsten tussen PediTotaal en haar cliënten met betrekking tot behandelingen, inclusief daarmee direct verband houdende diensten en/ of de levering van producten.
 2. Een samenvatting van De Algemene Voorwaarden is in de vorm van Huisregels zijn zichtbaar opgehangen voor iedereen die de praktijk bezoekt en staan vermeld op de website van de praktijk.
 3. Een exemplaar van de Voorwaarden wordt desgevraagd aan de cliënt overhandigd of digitaal toegestuurd
 4. Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing verklaard zou worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht.
 5. Op basis van de door de cliënt verstrekte informatie wordt desgevraagd en voor zover dat mogelijk is, bij het maken van de afspraak de verwachtte tijdsduur van de behandeling en een voorlopige kostenindicatie gegeven.
 6. Bij niet afgezegde afspraken, of niet binnen 24 uur van tevoren afgezegde afspraken, wordt de volledige gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht, behoudens in situaties van overmacht.
 7. Daarvoor ontvangt de cliënt een nota welke binnen de aangegeven termijn dient te worden betaald.
 8. PediTotaal is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van onbeheerde persoonlijke eigendommen ten tijde van aanwezigheid in de praktijk.

2. Privacy

 1. Alle informatie die wordt verstrekt door cliënt wordt vertrouwelijk behandeld
 2. Zonder toestemming van cliënt worden geen gegevens aan derden verstrekt, m.u.v. aan personen die direct bij de behandeling betrokken zijn.
 3. Alle persoonlijke cliëntgegevens die nodig zijn voor een adequate behandeling worden zorgvuldig beheerd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

4. Verplichtingen

PediTotaal heeft de verplichting om:

De cliënt heeft de verplichting om:

5. Betaling

 1. Er kan zowel contant als met pin worden betaald.
 2. Op verzoek ontvangt de cliënt een nota.
 3. In bijzondere gevallen kan per bank of giro worden betaald.
 4. Wordt de betaling niet binnen 30 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag nadat de nota is uitgeschreven en zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
 5. Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 45 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.
 6. Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt 3 genoemd, dan kan een volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden.

6. Klachten

 1. Wij streven naar een hoge mate van klant tevredenheid, waarmee wij klachten proberen te voorkomen. PediTotaal dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 2. Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan, dan hanteren wij een klachtenprocedure voor een goede afwikkeling Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij PediTotaal in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
 3. Lukt het niet om tot een oplossing te komen voor uw klacht, dan zal deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissies.
 4. Klachten in het kader van wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de Verzekeraar

 

7. Aansprakelijkheid

 1. PediTotaal heeft via ProVoet een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten en zijn derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen
 2. Eventuele aansprakelijkheid wordt vastgesteld door de Verzekeraar, volgens de geldende procedures en voorwaarden van de Verzekeraar.
 3. Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediend. Hiervoor is bij PediTotaal een schadeformulier verkrijgbaar.

8. Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en PediTotaal over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij PediTotaal is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is PediTotaal aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. PediTotaal dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wegen van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.